…”..കിളി വന്നു കൊഞ്ചിയ ജാലകവാതില്‍ കളിയായ്‌ ചാരിയതാരെ.. മുടിയിഴ കോതിയ കാറ്റിന്‍ മൊഴിയില്‍ മധുവായ് മാറിയതാരെ…അവളുടെ മിഴിയില്‍ കരിമഷിയാലെ കനവുകളെഴുതിയതാരെ.. നിനവുകളെഴുതിയതാരെ.. അവളെ തരളിതയാക്കിയതാരെ…” …

..വരമഞ്ഞളാടിയ..

(പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ)

High-Res {
High-Res {
High-Res {
{
High-Res {
{

…”..Kelaaaamal……….. Kaaiyileee……"…..

High-Res {
{
{
High-Res {

ini kore naalathekku undaavilla…ellaavarkkum vida..

High-Res {